Je li moguće da d.o.o. kupi nekretninu namijenjenu za stanovanje i da onda u nju po odlasku radnika useli direktor tog poduzeća, a s istim poreznim tretmanom, da mu se iznos stanarine unosi u JOPPD kao neoporezivi primitak bez da plaća stanarinu firmi uz, naravno, njegovo snošenje troška režija?

Odredbom članka 7. stavka 2. r.br. 36 Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima ako se radi o troškovima smještaja radnika koji su nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije. Takvi troškovi se priznaju do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.


Dakle, sukladno navedenoj podzakonskoj odredbi, poslodavci mogu svojim radnicima nadoknaditi troškove smještaja koji su nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca bez obveze plaćanja poreza na dohodak. Neoporezivi primitak radnika po osnovi naknade troškova može nastati na jedan od sljedeća tri načina:
1. da troškove smještaja izravno podmiruje poslodavac (poslodavac je unajmio kuću, stan, sobu i sl.);
2. troškove smještaja poslodavac nadoknađuje radniku (radnik je unajmio kuću, stan, sobu);
3. smještaj organizira poslodavac u vlastitim objektima.

Uzimajući u obzir prethodno navedeno te primjenjujući isto na Vaš konkretan upit, ističemo da nema propisanih ograničenja u vidu primjene navedenih odredbi i na direktora društva, ukoliko isti ima sklopljen ugovor o radu s poduzećem. Naime, iz Vašeg upita nismo u mogućnosti razlučiti je li direktor poduzeća kao takav zaposlen u poduzeću te ima sklopljen ugovor o radu (odnosno spada pod definiciju pojma radnika kako je definirana člankom 4. Zakona o radu) ili se referirate na pojam "direktora" kako je definiran Zakonom o trgovačkim društvima kao osobe ovlaštene za zastupanje poduzeća, ali koja nije u radnom odnosu sa samim poduzećem.

Ukoliko se radi o direktoru poduzeća koji je ujedno u radnom odnosu s poduzećem, nema prepreka za neoporezivo naknadu troškova smještaja, odnosno u tom slučaju možete postupiti jednako kao i pri davanju stana na korištenje bilo kojem drugom radniku poduzeća.

Ukoliko direktor poduzeća nije u radnom odnosu s poduzećem, nema mogućnosti za neoporezivu naknadu troškova smještaja. U tom slučaju bi se davanje stana na korištenje tretiralo kao isplata drugog dohotka i oporezivalo kao takvo.