Majka mi je dala punomoć kod javnog bilježnika za iznajmljivanje i korištenje apartmana koji je naslijedila. Ona želi da prestanem s radom, a meni su termini već popunjeni za iduće 2 godine i ne mogu to samo tako prekinuti. Imam li kakvih prava ili ona može samo tako osporiti punomoć?


Pitanje punomoći, njezinog izdavanja i opoziva regulirano je odredbama Zakona o obveznim odnosima. Punomoć je ovlaštenje za zastupanje što ga opunomoćitelj daje opunomoćeniku i njome određuje opseg ovlaštenja opunomoćenika.

Sukladno odredbi članka 316. Zakona o obveznim odnosima opunomoćitelj može u svakom trenutku punomoć opozvati ili suziti opseg ovlaštenja iz iste.