Može li sudužnik biti osoba koja radi u Njemačkoj? Ima li koja banka da to prihvaća?

Ugovor o kreditu koji zaključuju banka, kao kreditor i fizička ili pravna osoba, kao korisnik kredita, je dvostranoobvezni pravni posao u kojem se stranke trebaju usuglasiti oko njegovih zakonom propisanim odredbi. U takvim situacijama, ukoliko budući korisnik kredita sam ne ispunjava uvjete za zaključenje pravnog posla, u isti se može uključiti i treća osoba, kao sudužnik, i on povećava kreditnu sposobnost onog koji će biti korisnik kredita (zbroj visine primanja korisnika kredita i sudužnika definira iznos kredita koji može biti odobren od strane banke).

Osoba koja je zaposlena u inozemstvu može biti sudužnik, zakonske zapreke nema, ali poslovna je politika banaka ne odobravati takve plasmane jer ih smatraju rizičnijima u slučaju da korisnik kredita prestane izvršavati svoju obvezu i da je potrebno provesti prisilnu naplatu na primanjima sudužnika.