Nakon smrti oca odrekla sam se nasljedstva, dok su ostali sve ustupili mami. Imam li pravo nakon smrti mame na njenu imovinu (pretpostavka je da imam) koja je bila njena u trenutku smrti oca i imam li pravo na očevu imovinu koja je njoj pripala nakon njegove smrti?

 

Sukladno odredbama Zakona o nasljeđivanju, nasljednik trajno ostaje nasljednikom, osim ako se valjano ne odrekne svoga nasljednog prava (odricanje od nasljedstva). Nasljednik se može odreći nasljedstva javno ovjerovljenom izjavom ili izjavom danom na zapisnik kod suda do donošenja prvostupanjske odluke, a njegovo odricanje vrijedi i za potomke onoga koji se odrekao, ako odricatelj nije izričito izjavio da se odriče samo u svoje ime. Odricanje od nasljedstva ne može biti djelomično ni pod uvjetom i ono se ne odnosi na naknadno pronađenu imovinu.

Dakle, kada dajete izjavu da se odričete od nasljedstva, odričete se prava na nasljeđivanje ostavitelja u tom ostavinskom postupku, u svoje i ime svojih potomaka, i to samo u odnosu na imovinu koja je predmet nasljeđivanja u vrijeme kada ste izjavu dali. Predmetna izjava o odricanju ne vrijedi za bilo kakve buduće ostavinske postupke, a članak 134. Zakona o nasljeđivanju izričito propisuje da odricanje od nasljedstva koje nije otvoreno nema pravnog učinka.

U trenutku smrti vaše majke i vi ćete biti pozvani na nasljeđivanje i ranije dane izjave koje se ne odnose na ostavinsku imovinu i ostavinski postupak iza majke vas ne ograničavaju u nasljeđivanju.