Ako sam ja tužilac, a nalazim se na Zavodu za zapošljavanje, plaćam li sudske troškove i koliko?


Sve stranke u sudskom postupku dužne su za vrijeme trajanja istoga snositi svoje troškove postupka, a ovisno o ishodu postupka eventualno i naknaditi troškove protivnoj strani ako u parnici ne uspiju. Troškovi se sastoje od sudskih pristojbi, naknade sudu za izlazak na lice mjesta, eventualnih troškova angažiranja vještaka, prevoditelja i drugih stručnih osoba koji raspolažu znanjima koje sud nema, a njihovo sudjelovanje u postupku je bitno radi razjašnjenja činjeničnog stanja. Visina sudskih pristojbi ovisi o vrijednosti predmeta spora koja je određena, a propisana je Zakonom o sudskim pristojbama. Troškovi vještačenja ovise o složenosti zadataka vještaka kao i vremenu koje je potrebno za izradu nalaza, a kod prevoditelja o satnici rada itd.

Tu su i troškovi zastupanja putem odvjetnika, ako istog angažirate, a visina kojih je propisana Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika te jednako tako ovisi o vrijednosti predmeta spora.

Oslobođenje od obveza snošenja sudskih troškova možete zatražiti kod nadležnog Ureda državne uprave u svojoj županiji. Naime, u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, a ovisno o vašoj imovinskoj situaciji, nadležni ured donijet će rješenje kojim će vam se odobriti besplatna pravna pomoć, pa vas tako može osloboditi obveze plaćanja sudskih pristojbi, a eventualno odobriti vam i besplatnu pravnu pomoć u vidu zastupanja u postupku koji namjeravate pokrenuti te imenovati stručnu osobu koja će istu pružiti, tako da se najprije obratite upravo navedenom uredu.