Moram li plaćati porez na auto ako mi ga je djed ostavio preko ugovora o dosmrtnom uzdržavanju? Ugovor je od prošle godine, nekretnine su prebačene odmah, a auto nije. U poreznoj su mi rekli da moram platiti porez na auto i da moram platiti kamate jer nisam ranije prijavio nasljedstvo (nisam znao). Ovo sam pronašao na internetu: "Stavkom 2. članka 8. propisana je olakšica kod utvrđenja porezne obveze na način da se porez umanjuje za 5% za svaku godinu pruženoga uzdržavanja, a članak 16. istog zakona utvrđuje kao dan nastanka porezne obveze kod ovog ugovora dan njegova sklapanja." Ako vrijedi ovaj zakon, čemu prijaviti porez i platiti ako se umanjuje svake godine za 5%. Ako imam pravo na to i platim ukupni porez, kako zatražiti na taj ukupni porez olakšicu koja je gore navedena?

 

Najprije vam skrećem pozornost na činjenicu da ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i ugovor o doživotnom uzdržavanju nisu isti pravni posao. Oba ugovora su dvostranobvezni, naplatni, strogo formalni i aleatorni pravni poslovi kojim se davatelj uzdržavanja obvezuje da će drugu ugovornu stranu ili trećega uzdržavati do njegove smrti, a druga ugovorna strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine. Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju stjecanje stvari i prava odgođeno je do trenutka smrti primatelja uzdržavanja. Kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju davatelj uzdržavanja stječe svu ili dio prenesene imovine za života druge ugovorne strane kada mu budu preneseni na zakonom propisani način stjecanja, najčešće samim ugovorom.

Vi navodite da ste zaključili ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i prenijeli na sebe pravo vlasništva nekretnina, no ne i automobila. Članak 16. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina propisuje da kada se stječe nekretnina na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja tog ugovora. Dakle, tada ste obvezni prijaviti i platiti porez. Odredba članka 8. stavak 2. koju spominjete u svom pitanju ("olakšica") odnosi se na ugovor o doživotnom uzdržavanju, a ne na ugovor koji ste vi zaključili. Kako u članku 16. stavak 2. Zakona o porezu na promet nekretnina i stoji - "Ako se stječe nekretnina na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju, porezna obveza nastaje u trenutku smrti primatelja uzdržavanja, uz primjenu olakšice iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona." Stoga se predmetna olakšica odnosi na pravni posao koji vi niste zaključili i to iz razloga jer kroz takav pravni posao se pravo vlasništva na nekretninama stječe tek nakon smrti primatelja uzdržavanja, a ne odmah kako je kod vas bio slučaj.

Člankom 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila propisano je da pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj plaćaju posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj na koja je plaćen posebni porez na motorna vozila propisan istim zakonom, ako to stjecanje, odnosno isporuka ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost ili porezom na nasljedstva i darove prema posebnim propisima. Kako ugovor o dosmrtnom uzdržavanju nije darovanje, odnosno nije besplatan, već dvostranoobvezan pravni posao, jasno je da ste vi kao stjecatelj vozila porezni obveznik. Porezna obveza nastaje danom stjecanja, zaključenja ugovora, a nastanak porezne obveze bili ste dužni prijaviti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom sjedištu ili prebivalištu u roku od 15 dana od dana stjecanja rabljenog motornog vozila. Porezna osnovica je tržišna vrijednost vozila koju utvrđuje porezna uprava, a porezna stopa je 5%. Bez dokaza o plaćenom posebnom porezu na stjecanje rabljenog motornog vozila ne može se kod nadležnog tijela obaviti registracija tog motornog vozila.