Prošli tjedan sam argumentirala zašto je svakom podu­zet­niku pametno razmisliti o an­gažiranju knjigovođe. U tom je tekstu bilo prvenstveno riječi o poslovnim knjigama obrtnika, što se smatra jednostavnim knjigovodstvom, a ipak je niz evidencija koje treba voditi.

Osnivači i odgovorne osobe poduzeća imaju i veće breme, jer ono što je obavezno za njih je i više kompliciranije.

Napominjem da su jednostavna društva sa ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) u istoj poziciji kao i d.o.o. i da nemaju u tom smislu nikakvih jednostavnijih obaveza.
Razlika u odnosu na obrte je da su poduzeća, kao pravne oso­be, dužna voditi financijsko knjigovodstvo na konto karticama tzv. glavne knjige, koja čine bilancu. Još dva mjeseca to je moguće činiti na bilo kojem kontnom planu, a od početka 2016.-te morat ćemo svi upo­trebljavati novi propisani kon­tni plan.

U financijskom knjigovodstvu poslovni događaji se bi­lježe prema vremenu njihovog nastanka, pa su zato prisutne i vrijednosti potraživanja i oba­veza. Naime, dok obrtnik u primitke bilježi ono što je naplatio, poduzetnik u prihode broji sve ono što je isporučio, a dok to ne naplati, vrijednost je u bilanci prisutna i kao pot­raživanje. Isto je i sa troškovima: neplaćeni računi dobav­ljača su trošak od trenutka za­primanja, a sve do plaćanju su istovremeno i obaveza.

Iz bilanci se deriviraju po­daci u račun prihoda i rashoda na kraju godine, temeljem ko­jeg se popunjava prijava poreza na dobitak, a uz njih se porez­nim vlastima predočavaju i sta­nje aktive i pasive, tj. s jedne strane imovine i potraživanja, a s druge kapitala i obveza.

Obvezno je i vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa, iz kojih će oni koji su u sustavu PDV-a ispunjavati prijave po­re­­za na dodanu vrijednost - mje­sečno ili tromjesečno.
Izvješća u VIES bazu podno­se poduzeća isto kao i obrti.

Oni obveznici PDV-a koji su početkom ove godine odabrali novu mogućnost plaćanja pre­ma naplati, moraju imati i jas­ne evidencije o plaćenim i ne­plaćenim računima - izdanim i primljenim.

Napominjem da plaćanje i naplata nemaju veze sa utvr­đi­vanjem obveze za porez na do­bitak, već samo sa PDV-om.

Izvješća o stanju dospjelih nenaplaćenih potraživanja i poduzeća će od veljače podno­siti svakog kvartala, kao što sam u prošlom tekstu objasnila za obrte.

Za zaposlene i honorarno angažirane se također obraču­navaju plaće i podnose izvješća JOPPD na dan isplate. Ako is­plate nema, obračunava se pla­ća koja je morala biti isplaćena, podnosi se JOPPD obrazac na zadnji dan mjeseca radi zadu­ženja obaveze za doprinose, a radnicima se uručuje formalno propisani obrazac NP1, koji radniku predstavlja ovršnu ispravu. Iste ove obaveze imaju i obrtnici.

Ukoliko poduzeće ima neki oblik skladišta, o tome vodi materijalne evidencije, koje trebaju biti usklađene sa financijskim podacima na konto karticama. To se obično čini prilikom inventura, koje su obavezne barem jednom go­dišnje. Nastali viškovi i manjkovi moraju biti i porezno obrađeni, ovisno na čiji teret idu i jesu li u okviru dopuš­tenih svota.

Vođenje poslovnih knjiga i predaja izvještaja je obaveza poduzetnika. Za njeno obav­ljanje moguće je angažirati knji­govođu, koji je drugi mali poduzetnik koji obavlja takve usluge, te s njime dogovarate detalje vašeg međusobnog od­no­sa. Ako ga angažirate, ob­veznik predaje izvještaja ostajete i dalje vi sami, samo što knjigovođu ovlašćujete da to či­ni u vaše ime. Sve ostale de­talje tog poslovnog odnosa također možete dogovoriti.

I među malim poduzećima postoji uska skupina koja ti­jekom godine neće trebati podnositi nikakva izvješća, pa je moguće da knjiženja obavi po isteku godine. To su oni koji nemaju zaposlenih ni honorarno angažiranih, nisu u sustavu PDV-a niti u VIES bazi. Hoće li odgovorne osobe preu­ze­ti rizik takvog ponašanja koje ipak nije u skladu sa pro­pisima, samo pod cijenu uštede, ili će ipak odlučiti pronaći pouzdani knjigovodstveni ser­vis i u njemu naći oslonac, od­luka je koju sami donose.

Sretno!

Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici Makora knjigovodstvo i poslovne usluge