Obrtnik u pravilu vodi poslovne knjige s ciljem utvrđivanja dohotka, kao razlike između primitaka i izdataka

 

U prvih nekoliko mjeseci poduzetnici su pozivani od svojih knjigovođa na potpisivanje završnih izvješća za proteklu godinu. U kratkim crtama pišemo o tome što zapravo potpisujete?


Što sadržava prijava poreza za obrtnike?

Obrtnik u pravilu vodi poslovne knjige s ciljem utvrđivanja dohotka, kao razlike između primitaka i izdataka.

Primici i izdaci se uvrštavaju u evidencije u trenutku naplate ili plaćanja. Primjerice, ono što je isporučeno u prosincu, a naplaćeno je u siječnju - bit će primitak u siječnju, jednako kao što će i neki ulazni račun biti izdatak u mjesecu u kojem je plaćen.

Temeljem podataka iz knjige primitaka i izdataka (KPI), knjigovođa sastavlja obrazac P-PPI koji se šalje kao prilog prijavi poreza na dohodak. To je skraćeni prikaz sume podataka iz KPI. Za obrtnike koji imaju dugotrajnu imovinu sastavlja se i formalni obrazac DI s prikazom sredstava i obračunate amortizacije.

Iako po mom sudu potpuno beskoristan, predavati se mora i obrazac KD, o obračunatim i uplaćenim članarinama obrtničkoj komori, koje ionako zadužuje servis PU i obračunava kamate u slučaju izostanka ili kašnjenja u plaćanju.

Za obveznike naknade za općekorisnu funkciju šuma (to su oni s primicima većim od 3 milijuna kuna), te za obveznike članarine turističkoj zajednici ili spomeničke rente, sastavljaju se i propisani obrasci za te namjene.

Razlike između potražnog prometa po žiro računu i prikazanih primitaka sumarno se prikazuju na obrascu P-PPI, a dodatno se dokazuju obrazloženjima i fotokopijama relevantnih dokumenata.

Sve obrasce treba potpisati osobno obrtnik, nositelj zajedničkog obrta ili osoba koju je ovlastio punomoći.

Što predaju samostalne stručne djelatnosti?

Oni vode iste knjige kao i obrtnici, pa predaju ista izvješće koja su gore navedena, osim što nisu članovi HOK-a, pa ne predaju KD obrazac. Ako su obvezni članovi nekog drugog strukovnog udruženja, sami plaćaju članarine i njihovo plaćanje ne prati Porezna uprava.

Koje sve dokumente predaje poduzeće prilikom izrade završnog izvješća?

Poduzeće vodi poslovne knjige radi utvrđivanja dobitka, kao razlike između prihoda i rashoda. Oni se knjiže prema vremenu nastanka poslovnog događaja, a ne prema vremenu plaćanja. Tako će, primjerice, svi računi za telekomunikacijske i komunalne usluge isporučene u prosincu biti troškovi te iste godine, bez obzira na činjenicu da će biti plaćeni u narednoj godini. Isto je i sa prihodima od isporuka koje su izvršene u toj predmetnoj godini, bez obzira na to kada će (i ako) biti naplaćeni.

Prijava poreza na dobit pregled je zbroja prihoda i rashoda te svih činjenica koje su utjecale na naknadno smanjenje ili uvećanje dobitka, prema propisima. To su detalji koje znaju i prate računovođe pa ih neću ovdje elaborirati.

Utvrđeni dobitak se prije oporezivanja umanjuje za prenesene gubitke koji se mogu priznati, a onda se primjenjuje stopa od 12%, ili od 24%, ako su prihodi bili veći od 3,5 milijuna kuna. Temeljem utvrđenog iznosa poreza izračunavaju se akontacije koje treba plaćati od mjeseca koji slijedi mjesecu predaje prijave poreza. Stoga će neki izračunati da im je bolje prijavu predati što ranije.

Prilozi se uz prijavu mogu učitavati u aplikaciju ePorezna, a to su obično bruto bilanca, popis osnovnih sredstava, račun dobiti i gubitka i bilanca na zadnji dan godine.

Međutim, poduzeća su obvezna i javno objaviti svoja izvješća na propisanom obrascu kojeg predaju na Finu, a koji potom završi na stranicama sudskog registra. Rok za javnu objavu je kraj lipnja, ali s krajem travnja se predaje izvješće za statističke svrhe ili ujedno za statističke i za javnu objavu. Uz izvješće predaju se i bilješke te odluke skupštine društva o raspodjeli dobitka i o utvrđivanju izvješća.

Poduzetnici bi trebali uložiti napore da pregledaju što potpisuju i da razumiju osnovni sadržaj dokumentacije. Ne iz razloga da kontroliraju svoje knjigovođe već da tijekom poslovanja imaju pojam o tome što će i na koji način završiti u izvješćima.

Sretno!


Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici: Makora knjigovodstvo i poslovne usluge