Može li se darovnim ugovorom ispraviti stanje u zemljišnim knjigama? Stan je bio u vlasništvu mog supruga, bivši državni stanovi, dala sam mu suglanost po ondašnjem zakonu. Suprug mi je onda darovao stan, napravili smo darovni ugovor. Sada smo se rastali. Stan glasi na mene, ali on traži jednu polovicu stana. Spada li taj stan u bračnu stečevinu s obzirom na darovni ugovor, kakve su šanse suprugu ako me tuži?

 

Obiteljski zakon definira bračnu stečevinu kao imovinu koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovina. Dakle, osnova stjecanja te imovine mora biti rad, pa u nju ulaze plaće i drugi primici po osnovi rada, kao i imovina pribavljena radom bračnih drugova tijekom trajanja bračne zajednice. Bračnu stečevinu čine i oni prihodi koji se ostvaruju od imovine stečene radom (kamate, dividende, najamnine), kao i prava na temelju ugovornih odnosa dobici od igara na sreću te imovinska korist od autorskog prava i autorskom pravu srodnih prava.


U vašem slučaju radi se o nekretnini koja vam je darovana, tako da ona po definiciji ne bi trebala predstavljati dio bračne stečevine.

Kakve su suprugove šanse na sudu nije nešto o čemu bih špekulirao, jer ne znam kakav je tužbeni zahtjev koji je on postavio, koji su dokazi na kojima temelji svoje tvrdnje itd.