Kakva prava ima suvlasnik koji ne želi prodavati i ne slaže se s odlukom da nekretnina ide na dražbu jer dioba nije bila moguća?

 

Institut razvrgnuća suvlasničke zajednice reguliran je odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te ovlašćuje suvlasnike da postupak mogu pokrenuti i tražiti od suda da donese potrebnu odluku kako bi se razvrgnula suvlasnička zajednica. Razvrgnuće suvlasništva nekretnine moguće je isplatom, geometrijskom diobom ili civilnom diobom (prodajom nekretnine). Geometrijska dioba moguća je ukoliko je nekretninu moguće među suvlasnicima razdijeliti, a ukoliko to nije moguće, sud odlučuje da se nekretnina proda na javnoj dražbi te svaki od suvlasnika biva isplaćen ovisno o postignutoj cijeni i njegovu suvlasničkom dijelu.

Dioba isplatom je moguće u slučaju ako je traže suvlasnici čiji udio predstavlja 9/10 odnosno ukoliko je to određeno zakonom ili pravnim poslom ili za to postoji osobito ozbiljan razlog, u kojem slučaju se ostali suvlasnici isplaćuju.

Nakon što je sud donio svoje rješenje, imali ste pravio žalbe na isto ako smatrate da je nezakonito, a ukoliko želite nekretninu zadržati za sebe, tijekom javne dražbe možete istu otkupiti i postati isključivi vlasnik.