Pravo na godišnji odmor za svaku godinu rada: trajanje, plaćanje, korištenje (npr. u dva dijela) i drugo


Ugovor o radu sklapaju poslodavac i radnik bez obzira da li se radni odnos zasniva na neodređeno ili na određeno vrijeme. Pri tome se ugovorene strane „pozivaju“ na odgovarajuće odredbe Zakona o radu, kolektivnog ugovora i pravilnika o radu, a ako nema kolektivnog ugovora i pravilnika o radu, a ako nema kolektivnog ugovora i pravilnika o radu, onda samo Zakon o radu „N.N“ 94/14 i 127/17.

Obvezao je navesti:

 1. Ugovorne strane: poslodavac – koji može biti pravna i/ili fizička osoba sa svim podacima bitnim za vođenje propisane evidencije (u pravilu one iz registra poslodavca) te radnika (ime i prezime, mjesto prebivališta i drugo), koji je uvijek fizička osoba;
 2. Koji oblik radnog odnosa se zasniva (na neodređeno vrijeme, u pravilu, a na određeno vrijeme, samo izuzetno);
 3. Radno mjesto: naziv, opis i popis poslova, a ako poslodavac ima pravilnik o radu onda se može pozvati i na „sistematizaciju“ radnih mjesta (broj ili šifru, org.jedinicu i dr.);
 4. Gdje se nalazi radno mjesto;
 5. Dan kada radnik „započinje“ s radom;
 6. Konstatacija da danom sklapanja ugovora o radu radnik ispunjava sve propisane uvjete (opće i posebne) za zasnivanje radnog odnosa, te da ne postoje bolesti ili druge okolnosti koje bi onemogućavale ili bitno ometale u izvršavanju obveza iz ugovora o radu ili koje bi ugrožavale život i zdravlje osoba s kojima u izvršavanju ugovora o radu, radnik dolazi u kontakt;
 7. Konstataciju da li je poslodavac uputio radnika na poseban liječnički pregled, prije ugovora o radu, ako je to propisano ili ako je on tako odlučio;
 8. Ugovaranje probnog rada, trajanje probnog rada, mjesto i način njegovog praćenja i ocjenjivanja, te, eventualno, ako radnik ne zadovolji na probnom radu, otkazni rok;
 9. Trajanje radnog vremena (puno, nepuno, skraćeno, noćni rad, smjene i drugi oblici);
 10. Pravo radnika na dnevni odmor (stanku); odmor između dva radna dana; tjedni odmor;
 11. Pravo na godišnji odmor za svaku godinu rada: trajanje, plaćanje, korištenje (npr. u dva dijela) i drugo;
 12. Plaćeni i neplaćeni dopust (uvjeti, trajanje, odobrenja plaćanja, mirovanje prava za trajanje neplaćenog dopusta);
 13. Plaća: mjesečna (osnovna, bruto), vrijeme isplate; isplata u novcu (način); uručivanje obračuna plaće i dr.; pravo na povećanu plaću u slučaju: otežanih uvjeta rada; rad noću; za prekovremeni rad; za rad nedjeljom, blagdanom i neradnim danima;
 14. Naknada plaće: slučajevi, visina, obračun i isplata;
 15. Zabrana utakmice (konkurencija) s poslodavcem;
 16. Prestanak ugovora o radu (posebno sporazumom: njegov sadržaj, pravo obveze i dr.); otkaz i otkazni rokovi u slučaju da otkaz daje poslodavac odnosno radnik;
 17. Pravo na otpremninu (iznos, isplata i dr.);
 18. Primjena povoljnijeg prava za radnika (slučajevi i dr.);
 19. Konstatacija da je ugovor sastavljen i potpisan u određenom broju primjeraka; prijava obveznih osiguranja i drugo.

Napomenuti je da Zakon o radu, u odredbama članka 15. propisuje obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu. Ugovorene strane mogu „proširiti“ sadržaj ugovora o radu zbog specifičnosti, ali vodeći računa o minimum prava propisanih zakonom.