Godine 1999. izdana je građevinska dozvola i započeta je gradnja. Nakon toga je izdano Rješenje o uvjetima građenja kao izmjena postojeće građevinske dozvole gdje je navedeno da se mora početi s građenjem u roku od 2 godine ili predmetno rješenje prestaje važiti. Početak gradnje nije prijavljen po novom rješenju. Je li rješenje važeće? Ako nije, znači li to da je važeća stara građevinska dozvola iz 1999. g. i da se može ponovno zatražiti izmjena dozvole?

 

U slučaju kada zahtjev za produženje važenja rješenja o uvjetima građenja nije podnesen do stupanja na snagu Zakona o gradnji, 01.01.2014. godine, produženje važenja tog rješenja nije moguće. Zakonom o gradnji koji je stupio na snagu 01.01.2014. godine propisano je da se odredbe toga Zakona kojima se uređuje izmjena, dopuna i ukidanje građevinske dozvole na odgovarajući način primjenjuju na izmjenu, dopunu i ukidanje i/ili poništavanje građevinske dozvole, potvrde glavnog projekta, rješenja o uvjetima građenja i rješenja za građenje izdanih, odnosno donesenih na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu toga Zakona. Propisano je i da građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole, a ostalim odredbama istog Zakona nije propisana mogućnost produženja važenja građevinske dozvole niti spomenutih akata izdanih na temelju ranijeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji. U konkretnom slučaju, rješenje o uvjetima građenja važi dvije godine od dana pravomoćnosti i nije više moguće produžiti njegovo važenje i ono više nije važeće.

Izmjena i dopuna važeće građevinske dozvole moguća je u skladu s odredbama važećeg Zakona o građenju, sukladno člancima 125. i 126.