Ako kuća nije etažirana i nije prošla dioba, smije li susjed napraviti verandu i time mi zatvoriti prolaz oko kuće s obzirom da okućnica ide na pola? Mi smo suvlasnici, a nisu nas pitali za suglasnost. U par navrata smo ih zamolili da obustave gradnju, na što su se oni oglušili.

Pojedini suvlasnik ostvaruje zaštitu prema drugim suvlasnicima i prema trećima u okvirima koji su određeni čl. 37. st. 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima glede idealnog dijela i čl. 46. ZV glede cijele stvari. Prema odredbama čl. 37. st. 6. ZV svaki suvlasnik ima pravo glede svoga idealnoga dijela stavljati svakome, pa i svojim suvlasnicima, sve zahtjeve koji proizlaze iz njegova prava vlasništva. Prema odredbama čl. 46. st. 1. i 2. ZV svaki suvlasnik ima pravo glede cijele stvari postavljati svojim suvlasnicima one zahtjeve koji proizlaze iz njegova suvlasništva. Svaki suvlasnik ima glede cijele stvari pravo postavljati protiv svakoga one zahtjeve koje može staviti vlasnik stvari, s time da predaju cijele stvari u posjed može od trećega zahtijevati samo prema obveznopravnim pravilima o nedjeljivim obvezama. Vrhovni sud Hrvatske, u odluci Rev 947/89. od 18.X.1989.g. dao je sljedeće tumačenje ovih odredbi: "Suvlasniku pripada pravo na vlasničku tužbu prema suvlasniku koji mu građenjem na suvlasničkom zemljištu onemogućava ili bitno ograničava obavljanje suvlasničkih ovlaštenja."

Kako je gore navedeno, a primjenom odredbi o zaštiti prava vlasništva iz ZV, imate pravo kao suvlasnik podnijeti vlasničku tužbu protiv drugog suvlasnika koji vas svojim postupanjem ograničava u ostvarenju okvira vaših prava te tražiti da vam se predmet suvlasništva preda u posjed i omogući njegovo korištenje.