Koji je postupak potrebno pokrenuti u situaciji kada u z.k. ulošku s 102 čestice i 40 vlasnika s različitim udjelima želim izdvojiti svoj dio? Mnogi suvlasnici su pokojni i nepoznati su mi njihovi nasljednici. Ostaju li njihovi udjeli neriješeni ili mogu preći u moje vlasništvo?

 

Prema situaciji koju opisujete, Vi ste suvlasnici nekretnina upisanih u zemljišno-knjižnom ulošku zajedno s drugim upisanim osobama.

Sukladno članku 47. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva ako je ono moguće i dopušteno i to mu pravo ne zastarjeva. Pravo na razvrgnuće ostvaruje se kroz sporazum sa suvlasnicima ili sudskim putem kroz izvanparnični postupak. Kako u Vašem slučaju nije moguće s ostalim suvlasnicma, koji su Vam nepoznati, postići sporazum, tada Vam ostaje mogućnost da sudskim putem zatražite razvrgnuće suvlasničke zajednice. Nekretnine sud može podijeliti geometrijski i prigodom takve diobe sud može osnovati služnosti i stvarne terete na dijelovima nekretnina koje se dijele, ako je to nužno za uporabu ili iskorištavanje onog dijela koji se diobom odvaja. Dakle, kroz geometrijsku diobu, ako je ona u konkretnom slučaju moguća i zakonom dopuštena, sud može formirati novu česticu koja će pripasti Vama u isključivo vlasništvo, a koja bi odgovarala vrijednosti Vašeg suvlasničkog udjela u nekretninama u kojima ste sada upisani kao suvlasnik. Ukoliko nema mogućnosti geometrijske diobe ili bi se takvom diobom značajno umanjila vrijednost nekretnina, sud će odrediti da se nekretnine prodaju na javnoj dražbi, a dobiveni iznos podijeliti među suvlasnicima razmjerno suvlasničkim dijelovima.

Ukoliko pak smatrate da ste Vi vlasnik svih nekretnina na koje se odnosi Vaše pitanje, a ne samo suvlasnik u određenom dijelu, tada možete kod nadležnog suda pokrenuti parnični postupak kako biste utvrdili svoje pravo vlasništva.