Godinama se mučimo s susjedom, vlasnikom restorana u centru spomenički zaštićene jezgre jednog gradića. Do sada nas je smetao dim i čađa iz neispravno izvedenog dimnjaka u neposrednoj blizini naše kuće i dvorišta, a ove godine smo primijetili novootvoren, drugi prozor na međi s našom kuhinjom (prvi prozor je otvorio prije 12 godina, moj otac, tada vlasnik, nije reagirao). Otac je umro, a probleme smo naslijedili mi nasljednici. Mogu li ga prijaviti i tražiti zatvaranje prozora koji su izgrađeni na međi s našom nekretninom, 20 cm širokom prostoru između pečenjare i našeg zida kuhinje?

 

U vezi prvog dijela vašeg pitanja koji se odnosi na dim i čađu, uputio bih vas na Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji u članku 110. propisuje da se nitko ne smije služiti ni koristiti nekretninom na način da zbog toga na tuđu nekretninu slučajno ili po prirodnim silama dospiju dim, neugodni mirisi, čađa, otpadne vode, potresi, buka i sl., ako su prekomjerni s obzirom na namjenu kakva je primjerena toj nekretnini, s obzirom na mjesto i vrijeme, ili izazivaju znatniju štetu, ili su nedopušteni na temelju odredaba posebnoga zakona (prekomjerne posredne imisije).  Vlasnici nekretnine koje su izložene prekomjernim posrednim imisijama ovlašteni su od vlasnika nekretnine s koje one potječu zahtijevati da otkloni uzroke tih imisija i naknadi štetu koju su nanijele, kao i da ubuduće propušta činiti na svojoj nekretnini ono što je uzrokom prekomjernih imisija, dok ne poduzme sve mjere koje su potrebne da onemoguće prekomjerne imisije.  Iznimno, kad prekomjerne posredne imisije potječu od djelatnosti za koju postoji dopuštenje nadležne vlasti, vlasnici nekretnine koja im je izložena nemaju pravo dok to dopuštenje traje zahtijevati propuštanje obavljanja te djelatnosti, ali su ovlašteni zahtijevati naknadu štete koju su imisije nanijele, kao i poduzimanje prikladnih mjera da se ubuduće spriječe prekomjerne imisije, odnosno nastupanje štete, ili da se smanje.

U vezi drugog dijela pitanja koje se odnosi na novi prozor koji je susjed otvorio, sukladno članku 5. stavak 3. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i zgradama bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom, mogu se izvoditi radovi kojima se dodaju novi vanjski i unutarnji prozori, vrata i drugi otvori u nosivim zidovima. Za građevine i radove koji se izvode temeljem glavnog projekta potrebno je i prijaviti početak građenja. Svakako bi valjalo provjeriti mogućnosti i uvjete građenja propisane prostornim planom koji je donijela jedinica lokalne samouprave, a koje provode uredi županija, velikih gradova i određenih drugih gradova nadležni za poslove graditeljstva i prostornog uređenja. Stoga je informaciju potrebno potražiti u navedenim uredima, a nakon provjere, ukoliko su radovi provedeni mimo zakona i podzakonskih akata prijaviti iste građevinskoj inspekciji.