Godine 1971. moj otac je dobio od Autotroleja stan. Taj stan otkupili smo od grada Rijeke 1994. godine, grad je u ugovoru napisao da: „Prodavatelj jamči da je vlasnik stana koji je predmet prodaje i da stan nije opterećen nikakvim uknjiženim ili neuknjiženim teretima.“ Prije 22 godine pojavila se Talijanka koja je nasljedila dvije kuće od pokojnog muža koji za života nije od nas niti od grada ništa tražio. Talijanka je tužila, 2010. godine ugovor je proglašen ništavnim, godine 2017. prodala je stan s time da je naša majka bila upisana u gruntovnicu u trenutku kupnje. Talijanka je 2018. godine umrla, a prije mjesec dana i moja mama. Imam mlađu sestru. Ni ona ni ja nemamo nikakvu imovinu. Moja sestra ima ugovor o doživotnom uzdržavanju s mamom koji je naveden u gruntovnici. Može li nas novi vlasnik istjerati iz stana? Koja su moja prava i kako ih najefikasnije ostvariti?

 

U vašem slučaju radi se o prilično kompliciranoj pravnoj situaciji u kojoj ste našli bez svoje krivnje. Ako dobro shvaćam sadržaj vašeg pitanja, Ugovor o kupnji nekretnine kojim je vaš otac stekao vlasništvo nad stanom proglašen je ništetenim 2010. godine, no nije proveden upisa vlasništva u korist kakve treće osobe niti je donesena kakva presuda koja bi to nalagala ili kojom bi neka treća osoba bila utvrđena kao vlasnik, pa je vaša pokojna majka još uvijek upisani vlasnik nekretnine.

Vaša sestra bi u svakom slučaju, temeljem Ugovora o doživotnom uzdržavanju uz dokaz o majčinoj smrti trebala prenijeti pravo vlasništva na svoje ime. Kao upisani vlasnik i posjednik nekretnine vaša sestra uživa pravnu zaštitu, pa bi svaka treća osoba koja bi ju željela iseliti iz stana morala pred sudom najprije dokazati činjenicu da je upravo ta treća osoba vlasnik nekretnine te od suda zatražiti da naloži sestri da joj nekretninu preda u posjed.

U vezi vaših prava iz Ugovora s Gradom Rijekom, naveli ste garanciju koju je Grad dao u samom Ugovoru pa je jasno da kao prodavatelj odgovara za svaku onu štetu koju vi kao nasljednici kupca trpite ako se takva garancija pokazala lažnom. Obzirom da navodite kako je Ugovor utvrđen ništetnim još 2010. godine, problematičnim se svakako pokazuje činjenica da Zakon o obveznim odnosima propisuje zastarni rok za naknadu štete od 3 godine, pa bi svaki vaš zahtjev prema Gradu ili sudski postupak u tom smjeru vrlo vjerojatno bio neuspješan zbog proteka rokova. Naravno tvrditi bi se moglo i da je vama šteta nastupila onoga dana kada sestra/pokojna majka bude, eventualno, ispisana kao vlasnik nekretnine, pa na taj način pokušati postaviti vaš zahtjev.