Moj muž je mi vlasnik 1/10 stana, njegovo vlasništvo je uknjiženo. Stan je prazan, u stanu je do smrti živjela maćeha. Većinski vlasnici žele ući u stan i isplatiti mog supruga ispod cijene. Što moj suprug može učiniti?


Sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, svaki od suvlasnika ima pravo i na suposjed nekretnine koja je predmet suvlasništva, osim ako vaš suprug iz bilo kojeg razloga ne drži da je on isključivi vlasnik nekretnine, u kojem slučaju bi odluku o tome tko polaže stvarno pravo na vlasništvo i posjed morao donijeti sud.

Ukoliko suvlasnici ne mogu postići dogovor o načinu korištenja nekretnine ili ne mogu postići dogovor o tome na koji će način nekretninu koristiti, svaki od njih slobodan je pokrenuti sudski postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice.

Kako na stanu nije moguće etažiranje ili geometrijska podjela, ostaje jedino civilno razvrgnuće suvlasničke zajednice na način da se utvrdi vrijednost nekretnine koja se prodaje na javnoj dražbi, a svaki od suvlasnika ima pravo dražbovati za stan.

Ukoliko stan kupi treća osoba, tada svaki suvlasnik dobiva odgovarajući dio postignute cijene prema svom suvlasničkom omjeru. Važno je napomenuti da svaki suvlasnik može, ukoliko ima za to osobito dobar razlog, zahtijevati prijenos cijele stvari tako da ostalim suvlasnicima isplati vrijednost njihovih dijelova. Suvlasnik, koji ima najmanje 9/10 udjela u cijeloj stvari, ne mora navesti nikakav konkretan razlog za svoj zahtjev.