Moj dečko je ugovorom o darivanju dobio stan od oca. Kasnije smo saznali da ima velike dugove i pokrenut je postupak pobijanja dužnikovih pravnih radnji. Budući da mi za dugove nismo znali, postoji li način da se s njima dogovorimo, a da ne ostanemo bez stana?


Mogućnost da se na miran način riješi neko sporno pravno pitanje zbog kojeg je između stranaka u tijeku parnični postupak uvijek ovisi o volji samih stranaka i njihovoj spremnosti na kompromis. Vaš partner se uvijek može obratiti punomoćniku tužitelja (očevog vjerovnika) sa svojim prijedlogom za mirno rješenje spora, pa će već iz tog odgovora biti jasno postoji li mogućnost nagodbe pod uvjetima koji su vama prihvatljivi.

Činjenica da vaš partner nije znao za očeve dugove u ovom slučaju ne mijenja na stvari budući da članak 67. stavak 3. Zakona o obveznim odnosima propisuje da kod besplatnih raspolaganja (darovanje) i s njima izjednačenih pravnih radnji smatra se da je dužnik znao da poduzetim raspolaganjem nanosi štetu vjerovniku, i za pobijanje tih radnji ne zahtijeva se da je trećoj osobi to bilo poznato ili moglo biti poznato.