Godine 2013. RH je pokrenula tužbu za pobijanje dužnikovih pravnih radnji, jer je suprug prepisao stan na mene. Došlo je do prekida postupka 2015. Do sada RH nije nastavila postupak. Zabilježba stoji u zemljišnim knjigama. Koji je rok za zabilježbu, nakon koliko vemena se briše?

 
Zabilježba spora institut je zemljišnoknjižnog prava reguliran člancima 81. do 84. Zakona o zemljišnim knjigama, a radi se o upisu kojim se čini vidljivim da se glede knjižnoga prava vodi pred sudom ili drugim nadležnim tijelom postupak čiji bi ishod mogao utjecati na uknjižbu, pripadanje, postojanje, opseg, sadržaj ili opterećenje toga prava. Spor čija je zabilježba dopuštena u zemljišnim knjigama je svaki spor koji se odnosi na nekretninu ili već upisano knjižno pravo.

Zabilježba spora briše se po službenoj dužnosti nakon proteka roka od deset godina od časa kad je bila dopuštena. Ako se prije isteka navedenog roka dokaže da zabilježeni spor nije pravomoćno, odnosno konačno dovršen, na prijedlog će se obnoviti zabilježba s istim prvenstvenim redom, a rok od deset godina će se tada računati od časa njezine obnove. Brisanje zabilježbe spora ne sprječava novu zabilježbu toga spora, ali ta dobiva ono mjesto u prvenstvenom redu koje joj pripada prema času kad bude podnesen prijedlog za novu zabilježbu istoga spora.