Suprug je umro prije 2 godine. Godinu dana nakon njegove smrti njegova majka je njegovom bratu prepisala skoro svu imovinu bez da smo bili obaviješteni ja i djeca, jer smo iz te kuće izbačeni godinu nakon muževe smrti. Imam li pravo žalbe i koja je procedura? Mogu li djeca dobiti ono što bi njihovom ocu pripadalo u slučaju da je njegova majka umrla prije njega?


U konkretnom slučaju vaša djeca spadaju u krug nužnih nasljednika sukladno odredbi članka 69. Zakona o nasljeđivanju, pa postoji mogućnost osporavanja pravnih radnji koje je na njihovu štetu poduzela pokojna majka vašeg supruga. No, da bi znali na koji je način potrebno postupiti, najprije morate utvrditi je li ona svojom imovinom raspolagala oporučno, darovanjem ili nekim drugim pravnim poslom.  

Ostavitelj može povrijediti nužni dio nužnog nasljednika isključivo besplatnim pravnim poslovima bilo među živima - darovanjem, odnosno za slučaj smrti - oporučnim raspolaganjem. Nužni dio povrijeđen je kad je ukupna vrijednost raspolaganja oporukom i/ili vrijednost darova tolika da zbog nje nužni nasljednik ne bi dobio punu vrijednost svoga nužnoga dijela.

Kod povrede nužnog dijela prvo se umanjuju raspolaganja oporukom, no, ako nužni dio time ne bi bio podmiren, tada se vraćaju darovi (koliko je potrebno da bi se dopunio nužni dio) počevši od posljednjeg koji je darovan prije oporučiteljeve smrti i obratnim redom kojim su učinjeni (darovi učinjeni istodobno vraćaju se razmjerno). U pogledu dara kojeg je dužan vratiti, obdarenik ima položaj poštenog posjednika i to sve do dana kada je saznao za zahtjev za povrat dara. Posjed je pošten ako posjednik kad ga je stekao nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati da mu ne pripada pravo na posjed, ali poštenje prestaje čim posjednik sazna da mu pravo na posjed ne pripada. Pravo na povrat dara (i umanjenje raspolaganja oporukom) u pravilu se ostvaruje u ostavinskom postupku i to nasljedničkom izjavom. Ako se o ostavini ne raspravlja, nužni nasljednici koji bi svoje pravo na nužni dio mogli ostvariti tek vraćanjem dara, to pravo mogu ostvarivati u posebnoj parnici u kojoj bi oni uvijek imali položaj tužitelja. U slučaju spora povrede nužnog dijela i vraćanja dara tužitelj može zahtijevati samo da se u ostavinsku imovinu iza ostavitelja koji je darom povrijedio njegov nužni dio, vrati dar učinjen određenoj osobi u dijelu kojim će se namiriti njegov nužni dio.

Povrat dara može se zahtijevati u roku od tri godine od ostaviteljeve smrti, odnosno od dana pravomoćnosti rješenja o proglašenju ostavitelja umrlim, odnosno o utvrđenju njegove smrti, a umanjenje oporučnog raspolaganje može se zahtjevati u roku od tri godine od dana proglašenja oporuke.

Ukoliko je majka svojom imovinom raspolagala naplatnim pravnim poslom (ugovorom o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju), tada se isti može pobijati u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima, pa se može tražiti da se takav ugovor utvrdi ništetnim ako je protivan Ustavu RH, prisilnim propisima ili moralu društva te se u tom slučaju sudu ponosi deklaratorna tužba.