Za lokalne službenike i namještenike važi kolektivni ugovor kojega sklopi općinski načelnik, gradonačelnik ili župan s odgovarajućim sindikatom na razini općine, grada ili županije

 

          Zakon o radu „N.N“ 93/14 i 127/17 ima malo odredbi koje se odnose na materijalna prava radnika. To je uređeno kada je u pitanju i pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor (članak 82.); otpremnina za prestanak radnog odnosa bez krivnje radnika (čl.126.); naknada štete kod sudskog raskida radnog odnosa (čl. 125.).

          Za državne službenike i namještenike materijalna prava su: pravna pomoć u slučaju smrti službenika i namještenika, djeteta ili roditelja; pravo na pomoć djeci u slučaju smrti službenika ili namještenika koji je izgubio život u obavljanju službe; pravo na pomoć ako bolovanje traje duže od 90 dana; u slučaju invalidnosti; rođenja djeteta; pokriće troškova liječenja; nabavke medicinskih pomagala i lijekova i druga prava kako su uređena kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike „N.N“ 112/17 i 12/18, te temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama „N.N“ 128/17.

           Za lokalne službenike i namještenike važi kolektivni ugovor kojega sklopi općinski načelnik, gradonačelnik ili župan s odgovarajućim sindikatom na razini općine, grada ili županije.

          Materijalna prava utvrđuju se Zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu (ili odgovarajućim aktom) i to srazmjerno radnom vremenu (puno, skraćeno, nepuno) a ako nije to uređeno svaki radnik ima ista prava bez obzira na radno vrijeme.

          Sva materijalna prava dijele se u tri skupine: pravo na novčanu pomoć, prigodne nagrade i naknada troškova. Službenicima i namještenicima priznaje se određeno materijalno pravo dok ispune propisane uvjete, jer se odredbe autonomnih općih akata neposredno primjenjuju.

          Pravo na otpremninu zbog odlaska u mirovinu nije pravo koje propisuje zakon, pa može biti samo autonomnim aktom utvrđeno.

          Radno – pravni status službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne samoupravne i područne (regionalne) samouprave uređen je Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „N.N“ 86/08, 61/11 i 4/18. Zakon prenosi nadležnost na kolektivni ugovor da uredi materijalna i druga prava službenika i namještenika u općinama, gradovima i županijama. Ako nema kolektivnog ugovora to se može urediti aktom izvršnog tijela ili predstavničkog tijela sukladno statutu određene jedinice.

          Za državne službenike i namještenike po navedenom kolektivnom ugovoru priznaju se:  otpremnina za odlazak u mirovinu – pomoć od 9.978,00 kuna; za smrt službenika koji izgubi život obavljanjem posla 9.978,00 kuna i troškovi pogreba; smrt službenika i namještenika 6.652,00 kuna; smrt supružnika ili djeteta ili roditelja 3.326,00 kuna; bolovanje duže od 90 dana jednom godišnje 3.326,00 kuna; rođenje djeteta 1.663,00 kuna i druga. Ta prava zastarijevaju za pet godina od stjecanja prava na pomoć.

          Kolektivni ugovor preciznije uređuje pojedina materijalna prava službenika i namještenika. Posebno je naglasiti da se uređuje pomoć djeci službenika i namještenika koji je izgubio život u obavljanju službe odnosno rada (za dijete predškolskog uzrasta; za djecu do završetka osmog razreda osnovne škole; za djecu do završetka srednje škole odnosno redovnog studenta u %  prosječno isplaćene mjesečne plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini.

          Sporove rješavaju zajednička komisija za tumačenje Kolektivnog ugovora, arbitraža i sud.