Dobio sam rješenje od povjerenika Općinskog suda u Zadru, to jest javnog bilježnika, o ostavinskoj raspravi iza smrti moje pokojne maćehe. Pozivan sam dva puta na raspravu. Rješenje glasi: „Neće se provoditi ostavinska rasprava iza smrti pokojnice temeljem članka 215. Zakona o nasljeđivanju, jer ista nema nikakve ostavine u svom vlasništvu.“ Uz rješenje dostavljena mi je i uplatnica na moje ime da platim 600 kn troška ostavinskog postupka javnom bilježniku. Jesam li dužan platiti trošak javnom bilježniku, s obzirom da ostavinski postupak nije proveden?

 

Troškovi javnih bilježnika u ostavinskom postupku regulirani su odredbama Pravilnika o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku te Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi. Naime, odredbe Pravilnika koji regulira nagradu i troškove u ostavinskom postupku propisuju da javnom bilježniku u provođenju pojedinog ostavinskog postupka, u pravilu, za sve radnje u tom postupku pripada jedna nagrada i određuje se prema vrijednosti ostavine, a vrijednost ostavine, radi određivanja nagrade, određuje se po slobodnoj ocjeni, na temelju izjava nasljednika, podataka utvrđenih u postupku i podataka koje su nasljednici podnijeli. Ova nagrada naplaćuje se neposredno od nasljednika tijekom ostavinskoga postupka. O obračunatim i naplaćenim nagradama i troškovima, kao i o možebitno naplaćenom predujmu ovih naknada, bez obzira jesu li isti u ostavinskom spisu zabilježeni na pojedinoj ispravi, javni bilježnik će u spisu voditi i poseban obračunski list u kojem će kronološki bilježiti činjenice izvršenih mu uplata po pojedinom nasljedniku te plaćenih mu nagrada i naknada troškova. Po obavljenim radnjama obračunski list će zaključiti potvrđujući jesu li mu u cijelosti podmireni nagrada i troškovi.

Javnom bilježniku u provođenju pojedinog ostavinskog postupka pripada pravo i na naknadu nastalog i predvidivog mu troška u punom iznosu, a trošak se određuje po pravilima važeće javnobilježničke tarife o trošku.

Odredba članka 4. Pravilnika o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku propisuje da ako javni bilježnik rješenjem odluči da se ne provodi ostavinska rasprava jer umrli nije ostavio ostavinu, za obavljanje radnje u tom ostavinskom predmetu ne pripada mu nikakva nagrada.

Sukladno javnobilježbničkoj tarifi, bilježnik ima pravo na naknadu troškova u vezi s izradom otpravaka i prijepisa koje je na zahtjev ili po sili zakona bio dužan izdati, kao i na naknadu troškova korištenja telefona i telefaksa, poštanskih troškova, putnih troškova kod poslova koji su bili poduzeti izvan njegovog ureda, prema propisima koje vrijede za uredovanje sudaca po zahtjevu stranke.

Ukoliko smatrate da vam je izdan račun koji je neosnovan, isti možete u pisanom obliku osporiti, vratiti nazad izadavatelju te zatražiti obrazloženje.