Može li oporuka bez datuma ili starijeg datuma pobiti ugovor o uzdržavanju ili darovni ugovor ukoliko je darovnim ugovorom obuhvaćeno nešto što je navedeno u oporuci?

 

Članak 64. Zakona o nasljeđivanju predviđa mogućnost opoziva oporuke, i to uvijek, u cjelini ili djelomično, očitovanjem danim u bilo kojem obliku u kojem se po zakonu može sastaviti oporuka.

Sudska praksa je utvrdila da je oporuka opozvana kada je opručitelj kasnijim pravno valjanim ugovorom o darovanju raspolagao imovinom koja je bila predmet oporuke - Vrhovni sud RH Gzz-3/10-2 od 29.06.2011. Isto tako, smatra se da je oporučitelj koji je zaključio ugovor o doživotnom uzdržavanju nekoliko dana nakon sastavljanja oporuke, opozvao namjenu stvari koju je nekome namijenio oporukom - Županijski sud u Varaždinu Gž-1360/06 od 27.11.2006.

Ukoliko je zaključen valjan ugovor o darovanju prije oporučnog raspolaganja istim predmetom, tada je jasno da je obdarenik već nakon zaključenja ugovora postao vlasnikom imovine koja mu je prenesena. U slučaju nekretnina, nakon zaključenja ugovora daroprimatelj je vjerojatno na sebe prenio pravo vlasništva, odnosno svakako je isto mogao učiniti te jednostrano očitovanje volje kroz oporuku ne ispunjava sve one uvjete koje Zakon o obveznim odnosima predviđa za raskid valjanog pravnog posla. Naravno, ovo sve pod uvjetom da je pravni posao uistinu bio valjan. S druge strane, kod ugovora o doživotnom uzdržavanju davatelj uzdržavanja obvezuje se da će drugu ugovornu stranu ili trećega uzdržavati do njegove smrti, a druga ugovorna strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja, sve kako propisuje Zakon o obveznim odnosima. Dakle, opet egzistira valjan pravni posao kojim je ostavitelj već raspolagao imovinom, kojom naknadno želi raspolagati kroz oporuku, jasno je iz navedenih zakonskih odredbi da on na to nije ovlašten i da ne može jednostranim očitovanjem volje kroz oporuku staviti izvan snage odredbe ranije zaključenog ugovora o doživotnom uzdržavanju mimo odredbi Zakona o obveznim odnosima, opet pod pretpostavkom da se radi o valjanom pravnom poslu.