Moj sin ima 26 godina, boluje od shizofrenije, ali radi već četiri godine. Nije izgubio poslovnu sposobnost, čak je uzeo i nenamjenski kredit od banke. Ima li kao psihički bolesnik pravo na to?


Svatko tko je poslovno sposoban ima i sposobnost da nastupa u svoje ime i zaključuje poslove u pravnom prometu, pa tako i ugovor o kreditu s bankom.

Ukoliko smatrate da sin nije poslovno sposoban, trebate pokrenuti izvanparnični postupak pred mjesno nadležnim Općinskim sudom kako bi se to temeljem nalaza vještaka medicinske struke, psihijtara, utvrdilo, a po okončanju tog postupka možete pokrenuti postupak kojim biste ugovor sa bankom utvrdili ništetnim jer ga je zaključila osoba koja u vrijeme zaključenja nije bila sposobna za rasuđivanje.