Imam porezni dug, najviše za PDV za 2007. godinu. Prije 5 godina zatvorila sam obrt, a 2013. potpisala sam zahtjev za reprogram duga građana. U travnju  2014. odobren mi je reprogram, platila sam jednu ratu, dalje nisam mogla. U prosincu 2014. ukida se reprogram. U zakonu se kaže da za vrijeme reprogramirane naplate zastara ne teče. S obzirom na sve, je li nastupila apsolutna zastara? Što mi je činiti ako nije, kako se računa u mom slučaju?

Sukladno odredbama Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN 55/13) iskoristili ste predviđenu mogućnost te podnijeli zahtjev za reprogram poreznog duga koji vam je nadležno porezno tijelo i odobrilo. Kako niste izmirivali svoje obveze sukladno odobrenom reprogramu,  porezno tijelo je ukinulo reprogram vodeći se odredbom članka 12. Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba. Točno navodite i da članak 14. već spomenutog zakona propisuje kako zastara ne teče za vrijeme trajanja reprogramirane naplate poreznoga duga, a u vašem slučaju vodeći se odredbama Zakona o obveznim odnosima, članak 240. - priznanje duga, te Općeg poreznog zakona, to bi značilo da vam zastara svakako nije nastupila.

Naime, podnoseći zahtjev za reprogram, a koji vam je i odobren, vi ste tijekom 2013. godine priznali postojanje svoga dugovanja. Samim time zastara ponovno počinje teći od dana priznanja duga. Odgovarajućom primjenom odredbi Općeg poreznog zakona proizlazi da u vašem slučaju, tumačeći zakonske odredbe u vašu korist, zastara na reprogramirani dug teče od 01. siječnja 2014. godine. Međutim, ovom tumačenju u prilog ide i odredba članka 12. Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba koja propisuje da po neizvršenju obveza po reprogramiranoj otplati poreznog duga nadležno porezno tijelo donosi rješenje kojim se ukida rješenje o reprogramu duga i ponovno utvrđuje i evidentira i iznos neplaćenih kamata, pa proizlazi da se u u toj godini utvrđuje porezna obveza. Kako je reprogram odobren i započeo u 2014. godini te u toj godini i ukinut, moguće je i tumačenje zakonskih odredbi na način da vam je upravo u toj 2014. godini ponovno utvrđena i dospjela porezna obveza, stoga da zastara počinje teći od 01. siječnja 2015. godine.

Opći porezni zakon u člancima 94. i 96. utvrđuje rokove relativne (tri godine) i apsolutne zastare (šest godina) koja nije nastupila s obzirom na navedeno u vašem pitanju.