Radim na poslu gdje se rad odvija u smjenama od po 12 sati svaki drugi dan. U slučaju kada se bude jedan dan na bolovanju baš u radni dan od 12 sati, nadređeni zahtijeva  doznaku za dva dana, i za onaj slijedeći koji je radniku neradni prema rasporedu. Ukoliko se ne donese doznaka koja pokriva radni i neradni dan, rukovoditej traži da odradimo razliku od 4 sata (budući da doznaka pokriva 8 sati). Je li obavezna doznaka i za slijedeći slobodan dan ako nije postojalo stvarno bolovanje i je li poslodavac u pravu kada bilježi minus sate?

 

Ovdje se radi o području koje je regulirano Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju odnosno Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Samim Pravilnikom propisane su i tiskanice, odnosno sadržaj istih, koje su vezane uz privremenu nesposobnost za rad. To je tiskanica "Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad" i tiskanica "Obavijest o trajanju privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad". Tiskanica Obavijest izdaje se na zahtjev osiguranika za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad u svrhu obračuna plaće na teret poslodavca. Tiskanica "Izvješće" izdaje se od izabranog doktora obiteljske medicine koji je utvrdio početak i kraj privremene nesposobnosti za rad.

U vašem slučaju radi se o tiskanici "Izvješće", a koja predviđa mogućnost da se privremena nesposobnost/spriječenost za rad utvrdi od određenog dana do određenog dana, no postoji i mogućnost da se u istoj navede broj sati u tijeku dana za koje je osiguranik nesposoban/spriječen za rad i popunjava se kada privremena nesposobnost za rad traje samo jedan dan ili više dana, ali nekoliko sati u danu.

Dakle, iz predmetnog "Izvješća" poslodavac može utvrditi koliko traje nesposobnost/spriječenost za rad koju je utvrdio doktor obiteljske medicine. Ako je ona utvrđena na dane, tada se ona odnosi na cijeli dan bez obzira na broj radnih sati. Ako je izabrani doktor ograničio nesposobnost/spriječenost za rad na određeni broj sati u danu tada bi eventualno poslodavac mogao postupati prema radnicima na način koji opisujete. Vrijeme nesposobnosti/spriječenosti za rad utvrđuje doktor, a ne poslodavac i ono je jasno navedeno u ispunjenoj tiskanici.