Vlasnica sam parcele upisane u katastru kao put. Taj put dijeli susjednu parcelu od javnog puta i nikad se nije koristio za prolaz već je formiran da bi u budućnosti služio za proširenje javnog puta. Susjed je dobio građevinsku dozvolu 2012. godine. U zapisniku kod izdavanja dozvole izjavila sam da nemam primjedbi na zahvat u prostoru (tad nisam znala da je taj put moj). Sad susjed hoće graditi. Ne dam mu to bez razumne naknade. On smatra da može i prijeti tužbom da mu činim štetu, a ja smatram da on meni čini štetu.  Smatram da mu građevinska dozvola nema pravni učinak na vlasništvo. Zakon o gradnji članak 107. to spominje vezano za nekretninu za koju je izdana, a kako tek može imati pravni učinak na vlasništvo susjedne nekretnine? Što ako prodam parcelu? Ima li i onda veze izjava bivše susjede? U zemljišniku je vlasništvo čisto, bez tereta služnosti. Smatram da se imam pravo ograditi i štititi svoje vlasništvo. Da li dobro razmišljam?

 

U vezi vašeg očitovanja volje koje ste dali tijekom postupka izdavanja građevinske dozvole susjedu, ono jednako djeluje i na nekog budućeg vlasnika nekretnine kojem bi je vi prodali. Kod prijenosa prava vlasništva nitko ne može na drugoga prenijeti više prava nego ih sam ima, pa u tom smislu, ako ste vi svoje pravo na određeni način ograničili, to djeluje i na budućeg vlasnika.

Točno je da građevinska dozvola nema učinka na vlasništvo i da izdavanjem iste susjed nije postao vlasnikom nekretnine putem koje će pristupati svojoj građevinskoj parceli, međutim, ako ste mu vi dali suglasnost da prolazi vašom nekretninom činjenica da sada istu povlačite može na njegovoj strani prouzročiti određenu štetu. S druge srane, kroz vaše očitovanje da smije prolaziti vašom nekretninom, kolni i pješački pristup, niste se odrekli prava na naknadu za korištenje vaše nekretnine kao poslužne nekretnine, a na ime služnost provoza i prolaska. Najjednostavnij način rješenja ovog problema bio bi dogovor sa susjedom, zaključenje ugovora kojim se uspostavlja stvarna služnost i upis služnosti u zemljišne knjige. Ukoliko to nije moguće, naknadu možete potraživati sudskim putem i nakon susjedove gradnje. Koliko ćete biti zadovoljni s iznosom naknade je upitno s obzirom da se radi o nekretnini za koju i sami navodite da je predviđena da bude put i da se kao takva koristi, a pretpostavljam da nema potrebnu površinu da se od nje formira građevinska parcela, pa sama činjenica uspostave služnosti puta na nekretnini koja je predviđena da bude put i ne dovodi do značajnog smanjenja njezine vrijednosti i nije toj nekretnini značajno na teret.