Porezna mi je stavila zabilježbu na auto, normalno sam ga registrirala do 2015. godine. Novim zakonom dug poreza za cestovna vozila zabilježen je na MUP-u te ga više ne mogu registrirati. Godine 2015. pozvala sam se na zastaru za sav porezni dug i dobila rješenje o zastari dugovanja. Međutim, odlaskom na MUP dugovanje nije izbrisano i šalju me u poreznu upravu, a tamo dobivam odgovor kako, s obzirom da imam zabilježbu, dug mi ne može biti izbrisan. Kako je onda porezna mogla izdati rješenje? Jer, morali su vidjeti zabilježbu koju su sami stavili. Mogli su se na isto i žaliti u roku od 30 dana, a nisu! Meni ne smeta zabilježba, vec samo dug, što sada?

 

Slijedom odredbe članka 109. stavak 10. aktualnog Općeg poreznog zakona, kad protekne vrijeme zastare, porezno tijelo čija je tražbina osigurana zalogom ili hipotekom može se namiriti samo iz opterećene stvari ako je drži u neposrednom posjedu ili ako je njegovo pravo upisano u javnoj knjizi. Zastarjela tražbina po osnovi kamata ne može se namiriti ni iz opterećene stvari. Tako propisuje i članak 222. Zakona o obveznim odnosima.

Dakle, porezno tijelo je ispravno utvrdilo da je nastupila zastara, no u ovom slučaju to ne znači da se tražbina neće moći naplatiti, jer je naplata tražbine osigurana zalogom na automobilu. Porezno tijelo nije dužno brisati svoj zalog uslijed nastupa zastare osiguranog potraživanja.