Majka mi želi darovati stan na kojem nema upisa nikakvog tereta u ZK. No, majka ima dugovanja po režijskim osnovama i dosta ovrha na svoju mirovinu. Mogu li ja kao daroprimac u komunalnim firmama dobiti novi broj korisnika i nove uplatnice, a da ono za što terete majku ostane na nju i njezin OIB? Ako komunalne firme prije izdavanja novog korisničkog broja mogu tražiti podmirivanje svih prispjelih obaveza, možete mi odgovoriti na temelju kojeg zakona, pravilnika ili drugog pravnog akta to mogu zahtijevati? Ako nema zakonskog uporišta, znači li to da bez problema dobivam novi broj krajnjeg potrošača-kupca?

 

Pitanja opskrbe i isporuke toplinske energije, struje, plina, vode i sl. regulirana su zakonima (Zakon o tržištu toplinske energije, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju i sl.), a temeljem istih zakona Vlada Republike Hrvatske donosi podzakonske akte (Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom, Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, Opći uvjeti opskrbe plinom), a na lokalnoj razini komunalna društva, u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, koja pružaju usluge donose svoje pravilnike i odluke. Upravo kroz te pravilnike i odluke regulira se način prijenosa brojila i sl., pa najčešće upravo u tim aktima bude propisana obveza da se pružatelja usluge obavijesti o promjeni vlasnika te da se prije prijenosa brojila na novog vlasnika/korisnika podmire raniji računi. To je osnova na koju se pružatelji usluga pozivaju.

Međutim, Zakon o zaštiti potrošača u članku 24. definira javne usluge, među kojima su one opskrbom električnom energijom, plinom, toplinskom energijom, vodoopskrba i sl. Članak 26. istog zakona kaže da trgovac koji pruža javnu uslugu putem distribucijske mreže mora omogućiti potrošačima priključak na distribucijsku mrežu i uporabu priključka i mreže te pružanje usluga u skladu s posebnim propisima, koncesijskim ugovorima ili općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se usluga pruža, pod nediskriminirajućim, unaprijed poznatim i ugovorenim uvjetima.

Obveza plaćanja ranije dospjelih računa, kada je nositelj prava vlasništva na nekretnini bila vaša majka je obveza koja tereti nju osobno i koja prijenosom prava vlasništva ne prelazi na vas. Poštujući odredbe Zakona o zaštiti potrošača, osobito one koje se tiču pružanja javnih usluga, jasno je da nediskriminirajući pristup pružanju istih, ne bi smio omogućavati pružateljima usluga da vama kao novom vlasniku uvjetuju plaćanje obveza treće osobe kako bi vam nastavili ili započeli pružati javnu uslugu. U slučaju da se susretnete s takvim zahtjevima, obratite se udrugama za zaštitu potrošača s vašeg područja.