Žele me lišiti poslovne sposobnosti jer da ne brinem o svom zdravlju. To je mišljenje sudskog vještaka psihijatra. Čula sam za nadvještačenje pa bih voljela ići tim putem. Što dalje?Postupci u kojima se odlučuje o poslovnoj sposobnosti odnosno oduzimanju iste pokreću se radi pružanja zaštite osobi koja zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nije sposobna brinuti se o svojim potrebama, pravima ili interesima ili ugrožava prava i interese drugih. U značajnoj mjeri ovise upravo o nalazu i mišljenju vještaka medicinske struke koju je sud u postupku dužan pribaviti budući da sam nema potrebna znanja da bi procjenjivao vaše zdravstveno stanje i kako ono utječe na vaše sposobnosti. U postupku se mogu provesti i drugi dokazi odnosno pribaviti mišljenja i drugih stručnih osoba poput socijalnig radnika.

Sud je dužan pažljivo razmotriti sve predložene dokaze i donijeti svoju odluku na temelju rezultata cjelokupnog postupka, a dokaze u istome imate pravo predlagati i osobno, a i putem skrbnika koji vam je u istome imenovan, pa tako i pobijati nalaz i mišljenje vještaka odnosno predložiti da se provede dodatno vještačenje.