Osiguranje

Osiguranje „na prvi rizik“
Osiguranje „na prvi rizik“

Ovaj način osiguranja primjenjuje se kad je osiguratelj svjestan da je stvarna vrijednost možda veća od osigurane vrijednosti, ali ipak pristaje na takvo osiguranje i ne traži osiguranje stvari na punu vrijednost

Nema isplate naknade štete dok osiguranik ne plati premiju?
Nema isplate naknade štete dok osiguranik ne plati premiju?

Štetnik je prekršio odredbu ugovora o osiguranju glede obveze pravovremenog plaćanja obroka premije. No, to nema utjecaja na pravo oštećenoga na naknadu štete od osiguratelja

Nije svaki nesretan slučaj osigurani slučaj
Nije svaki nesretan slučaj osigurani slučaj

Trajni invaliditet utvrđuje se sukladno Tablicama za utvrđivanje postotka trajnog invaliditeta

Isplata životnog osiguranja
Isplata životnog osiguranja

Ako sam ugovorio životno osiguranje u jednoj osiguravajućoj kući i to osiguranje je kupilo neko drugo, veće, osiguranje, da li moja polica vrijedi sa svim što piše i kod tog osiguravajućeg društva koje je vlasnik mog prethodnog osiguranja?

Što ako se uzrokuje šteta dok je vozačka dozvola oduzeta?
Što ako se uzrokuje šteta dok je vozačka dozvola oduzeta?

Pri utvrđivanju prava na regres vozaču nije moguće dokazivati da je za nezgodu i štetu krivo stanje na cesti

Kako do naknade za štetu koja se dogodila u Italiji?
Kako do naknade za štetu koja se dogodila u Italiji?

Postupak naknade štete koju osobe sa stalnim prebivalištem u Hrvatskoj pretrpe u nekoj od zemalja članica EU znatno je olakšan i omogućuje oštećenome da naknadu ostvari i u Hrvatskoj

Kasko osiguranje i šteta zbog tehničke neispravnosti vozila
Kasko osiguranje i šteta zbog tehničke neispravnosti vozila

Kad osiguratelj odbija isplatiti osigurninu po ugovoru o osiguranju potrebno je analizirati sam ugovor o osiguranju

Postupak vještačenja kod posljedica nesretnog slučaja
Postupak vještačenja kod posljedica nesretnog slučaja

Osigurateljevi liječnici primjenom tablica invaliditeta na konkretne ozljede utvrđuju koliki je stupanj (postotak) trajnog invaliditeta nastao kod osiguranika

Ukidanje ovlaštenja za zastupanje u osiguranju
Ukidanje ovlaštenja za zastupanje u osiguranju

Posao zastupnika osiguranja reguliran je strogim propisima Zakona o osiguranju i na temelju njega donesenim pravilnicima koje donosi HANFA

Nasljeđivanje tražbine naknade neimovinske štete
Nasljeđivanje tražbine naknade neimovinske štete

Da biste osigurali pravo nasljeđivanja majčine tražbine za naknadu neimovinske štete potrebno je da majka podnese odštetni zahtjev (pismeni, preporučeno) osiguratelju ili da protiv njega podnese tužbu